נהלים וטפסים לתארים מתקדמים

תואר שני:      הצעת מחקר  הגשה והגנה על התיזה   הכרה בלימודים קודמים   הפסקה וחידוש לימודים    טפסי תואר שני

תואר שלישי:  הצעת מחקר  הגשת הדיסרטציה   שלבי סיום- תואר שלישי   טפסי תואר שלישי                                                          

 

תואר שני

נהלים וטפסים להצעת המחקר

 

1. כל הצעת מחקר צריכה לקבל חוות דעת משופט/ת אחד/ת לפחות מתוך או מחוץ למחלקה

2. במידה והשופט.ת אינו/ה חבר/ת סגל בכיר באוניברסיטה בארץ (מלמד במכללה או באוניברסיטה בחו"ל) או שטרם שפט או הנחה תלמידי מחקר באוניברסיטת בר אילן, יש לשלוח ביחד עם חוות הדעת שלו קורות חיים עדכניים הכוללים את דרגתו במוסד שמלמד. קבלת אישור כרוכה בהגשת בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים שאליה יש לצרף קורות חיים עדכניים של השופט/ת.

3.המנחה/ים והסטודנט/ית צריכים למלא את הטופס הזה. "טופס הצעת תכנית לעבודת מחקר"

4.המנחה או המחלקה (בהתאם לנוהל המחלקתי) ישלחו את טופס חוו"ד להצעת מחקר לתואר שני" ישירות לשופט . הטופס צריך להיות מוגש במלואו עם כלל החתימות.

5. במידה והשופט/ת ממליץ/ה על תיקונים בהצעת המחקר, על הסטודנט/ית להתייחס לתיקונים בהצעת מחקר עדכנית ובמקביל לפרט את התייחסותו/ה והתיקונים שבוצעו ב"טופס תיקונים להצעת מחקר" הטופס צריך להיות חתום ע"י המנחה/ים והסטודנט/ית.

6. לאחר שההטפסים מוכנים וחתומים יש לשלוח לדוא"ל המחלקתי את :

א. קובץ הצעת המחקר סופית/מתוקנת.

ב. טופס הצעת תכנית לעבודת מחקר, טופס חוו"ד להצעת מחקר ובמידת הצורך טופס תיקונים חתומים.

ג. יש לציין את השםהמלא של השופט/ת, המוסד אליו משתייך/ת ודרגה נוכחית.

 

 

הגנה על התיזה והגשת התיזה

קישור לנהלים המלאים באתר הספריות

יש לתאם מועד  להגנה על התזה רק לאחר שתיק הסטודנט/ית נבדק במחלקה. תודה רבה!

בהגנה על התזה צריכים להשתתף לפחות שלושה חברי ועדה. בתום ההגנה יש למלא, לחתום ולהעביר למזכירות המחלקה את הטפסים שלהלן:

1. טופס לשופט/ת - טופס מספר 1

2. טפסים למנחה - טופס מספר 2  

3. טופס ליו"ר הועדה - טופס מספר 3- טופס זה יחתם על ידי שלושת חברי הועדה וטופס מספר 4

4.  על הסטודנט/ית לשלוח לדוא"ל:  theses.lib@biu.ac.il:

א. העתק אלקטרוני של התיזה ורק לאחר שנשלח ונבדק ע"י הספרנית המחלקתית.     

ב. את טופס ההצהרה לספריה ואת טופס הנגישות  מלאים וחתומים.

ג. מכתב מטעם מזכירות המחלקה שמאשר את הגשת התיזה.

5. על הסטודנט/ית לפנות למחלקה בבקשה להכין מכתב סיום חובות חתום על ידי ראש המחלקה שיועבר לתיק הדיגיטלי.

 

הכרה בלימודים קודמים

יש למלא במערכת האינ-בר בקשה להכרה או הכללה של לימודים קודמים בגין קורסים עודפים שנלמדו במסגרת תארים אקדמיים קודמים וקיבלו אישור מהרכז האקדמי לפיו יוכרו במסגרת לימודי התואר השני. בקשות אלו ניתן להגיש רק לאחר קבלה למחלקה ותשלום שובר המקדמה.

 

 חופשה,הפסקה וחידוש לימודים

אם הנך מעוניין/נת בחופשה מלימודים בשנה"ל הנוכחית, ויודע שתשוב בשנה"ל הבאה, נא למלא בקשה לחופשה מלימודים. במידה והחופשה תאושר, תקבל/י בשנה"ל העוקבת שובר תשלום מקדמה אוטומטי מבלי לבקש חידוש לימודים

אם מסיבה מסויימת הינך נאלץ/ת להפסיק את לימודיך ואינך יודע/ת /חושב/ת שתשוב/י בשנה הבאה - נא לשלוח לגב' ג'ודי לירי פנייה בדוא"ל:  Judie.Liri@biu.ac.il הכוללת: שם מלא, מספר זיהוי ואת הסיבה להפסקה. ניתן גם להגיש בקשה זו ישירות דרך מערכת ה"אינבר".

יש למלא בקשה לחידוש לימודים דרך מערכת האינ-בר. בכל קושי ניתן ליצור קשר עם מוקד המידע  *9392

טפסים לתואר שני

הנחיות מפורטות להגשת תזה 

תואר שלישי

הצעת המחקר

1. כל הצעת מחקר צריכה להבדק ע"י שני שופטים, אחד מתוך המוסד ואחד מחוצה לו. את רשימת הבודקים כולל שם מלא ודרגה, יש לשלוח למזכירות המחלקה לפני ששולחים אליהם את הצעת המחקר.

2. במידה והשופט לא מלמד באוניברסיטה בארץ (מלמד במכללה או מוסד אקדמי בחו"ל), נא לשלוח למחלקה קורות חיים מעודכנים שלהם כולל דרגתם הנוכחית.

3. מנחים.ות- נא למלא טופס למנחה

4. שופטים.ות- נא למלא טופס לשופט

5. טופס תיקונים להצעת המחקר- למנחים.ות

 

דיסרטציה

הנחיות מפורטות להגשת דיסרטציה

דיסרטציות ביחד עם טפסים נלווים יש לשלוח ישירות לתואר שלישי אל: aviya.segal@biu.ac.il

בחירת שופטים ושליחתם לתואר שלישי

יש לבחור שלושה שופטים מתוך המחלקה ושלושה שופטים מחוץ למחלקה. נא למלא את טופס מספר 2 למטה ולהזין את כל המידע בנוגע לשופטים. במידה ואין שלושה מתוך המחלקה, נא לשלוח רשימה של חמישה שופטים לפחות עם הסבר מדוע הרשימה אינה כנדרש. במידה והשופט לא מלמד באוניברסיטה בארץ (מלמד במכללה או מוסד אקדמי בחו"ל), נא לשלוח למחלקה קורות חיים מעודכנים שלהם כולל דרגתם הנוכחית.

הגשת הדיסרטציה

1. נא להגיש קובץ דיגיטלי של הדיסרטציה

2. נא להכין דף פתיחה נפרד בעברית

3. נא להכין דף פתיחה נפרד באנגלית

4. טפסים למנחה-טופס מספר1  ו טופס מספר 2 

5. טופס לתלמיד כולל הנחיות 

כאמור: את כל אלו נא לשלוח ישירות לתואר שלישי ולכתב את המחלקה.

 

שלבי סיום- תואר שלישי

סיום ההליכים לזכאות לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (ע"פ הנהלים של בל"מ)


- להלן קישור ל"אינבר" לצורך הגשת טופס טיולים. עם לחיצה על קישור זה יתחיל תהליך זכאותך לסיום התואר. יש להכנס
ל"פניות מנהליות" - "בקשה לסיום תואר" - "טופס טיולים". בקשתך תגיע למדור שכ"ל לצורך קבלת אישור כי אין חובות
שכ"ל, וכן תגיע לספרייה המרכזית לצורך אישור כי אין חובות השאלה ועבודת הדוקטורט הוגשה לספריה.


את עבודת הדוקטורט לספרייה יש להגיש תוך שבועיים מיום קבלת המכתב מבל"מ, פרט למסיימים במהלך חודש יוני,
הנדרשים להגיש את העבודה לספרייה באופן מיידי.


לאחר אישור המדור לשכ"ל והספרייה, יאשר בית הספר ללימודים מתקדמים את הבקשה, ויפיק אישור זכאות.
לתשומת לבך, להלן הנחיות מפורטות של הספרייה המרכזית להגשת העבודה:


במקביל לבקשתך לסיום התואר, עלייך להשלים את הדרישות הבאות:


1. יש להעביר למנחים עותק מודפס וסופי של העבודה.
2. יש למסור עותקים לספרייה המרכזית, מדור השאלה (בקומת הכניסה).
3. יש לצרף לעותק העבודה המועברת לספרייה המרכזית טופס "הנחיות להגשת דיסרטציה-טופס לסטודנט" חתום על
ידך ועל ידי המנחה (הטופס האחרון שהגשת לבית הספר ללימודים מתקדמים בעת מסירת העבודה הסופית).
4. לפני מסירת עותקים לספרייה יש לקרא בעיון את ההנחיות להגשת העבודה ולוודא שהעבודה כתובה עפ"י כל ההנחיות
המפורסמות בחוברת פרטי מידע באתר בית הספר ללימודים מתקדמים.
5. העבודות מתקבלות בספריה המרכזית במדור קבלת עבודות גמר (קומת כניסה).
- חובה להזמין תור דרך האתר של מערך הספריות ולוודא קבלת דוא"ל חוזר המאשר את מועד התור.
בעת הזאת, בשל המגבלות הקשורות בתחלואה בקורונה, עליך לחתום על שני נספחים: נספח ראשון, לחתום ולהעביר
אלינו במייל, ונספח שני - לחתום ולשלוח במייל לספריה, בצירוף העותק האלקטרוני של העבודה, כמפורט
בהצהרה. אישור זכאות ישלח, בכפוף לכללים המפורטים בהצהרות אלה (ראה להלן).
6. יש למסור לספריה המרכזית עותק מודפס אחד ועותק אלקטרוני אחד באמצעות דיסק-און-קי, זהה לעותק המודפס,
מוגש בקובץ אחד בפורמט PDF . (הדיסק און קי יוחזר בסיום הטיפול).
7. יוצאים מן הכלל: המחלקה ללימודי מידע - העותק המודפס חייב להיות בכריכה קשה, כאשר דף השער המנוילן מודבק
על גבי הכריכה.
8. הספרייה המרכזית תפקיד עותק דיגיטאלי בספריה הלאומית בירושלים (עפ"י חוק ההפקדה).
9. יש לוודא שכל הספרים שהושאלו מספריות האוניברסיטה ומספריות אחרות בהשאלה בין-ספרייתית הוחזרו.
10 . סטודנטים מהיחידות הבאות יידרשו לצרף עותקים נוספים:
- סטודנטים מהפקולטה למדעי החברה ימסרו עותק נוסף של העבודה למחלקה, עותק זה ישלח על-ידי המחלקה
למכון הנרייטה סאלד.
- באחריות הסטודנטים לבדוק את דרישות המחלקות לגבי מסירת עותקים מעבודתם לספריות המחלקתיות על-
מנת שלא יהיו עיכובים בהכנת תעודת הדוקטור לפני טקס חלוקת התארים.
11 . המדור לתואר שלישי בביה"ס ללימודים מתקדמים רשאי לבקש מהסטודנטים עותקים נוספים מעבודתם.

 

ככלל, כדי לקבל אישור זכאות לתואר השלישי נדרשים מספר אישורים, כולל אישור על הפקדת עבודת הדוקטור בספרייה
ואישור מהספרייה על היעדר חובות השאלה.


לעת הזאת, בשל המגבלות הקשורות בתחלואה בקורונה, כדי לקבל את אישור הזכאות עליך לשלוח בדוא"ל למדור הפקדת
עבודות thesesbiu@gmail.com , את המסמכים הבאים:
- עותק דיגיטלי של עבודת הדוקטור
- הצהרה לספרייה באמצעות הטופס שלהלן


כמו-כן, עליך לשלוח בדוא"ל לבית הספר ללימודים מתקדמים הצהרה בדבר הפקדת העבודה והיעדר חובות לספרייה,
באמצעות הטופס שלהלן.


בית הספר ללימודים מתקדמים ינפיק עבורך אישור זכאות לתואר גם ללא הפקדת עותק מודפס של העבודה בספרייה, וללא האישור על היעדר חובות השאלה, אך רק לאחר הגשת העותק האלקטרוני של העבודה.


הענקת תעודת הדוקטור והשתתפות בטקס הענקת התעודות יותנו בהפקדת העבודה בספרייה ואישור מהספרייה על
היעדר חובות השאלה.

 

טפסי תואר שלישי

טופס לתלמיד במקרים הבאים: בקשה להארכה בהגשת הצעת המחקר או הדיסרטציה, או בקשה להארכה בהשלמת תנאים.

 טופס ההתקדמות במחקר