נהלים וטפסים לתארים מתקדמים

תואר שני:      הצעת מחקר  הגשה והגנה על התיזה   הכרה בלימודים קודמים   הפסקה וחידוש לימודים    טפסי תואר שני

תואר שלישי:  הצעת מחקר  הגשת הדיסרטציה                                                                                טפסי תואר שלישי

 

תואר שני

נהלים וטפסים להצעת המחקר

 

1. כל הצעת מחקר צריכה לקבל חוות דעת משופט/ת אחד/ת לפחות מתוך או מחוץ למחלקה

2. במידה והשופט.ת אינו/ה חבר/ת סגל בכיר באוניברסיטה בארץ (מלמד במכללה או באוניברסיטה בחו"ל) או שטרם שפט או הנחה תלמידי מחקר באוניברסיטת בר אילן, יש לשלוח ביחד עם חוות הדעת שלו קורות חיים עדכניים הכוללים את דרגתו במוסד שמלמד. קבלת אישור כרוכה בהגשת בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים שאליה יש לצרף קורות חיים עדכניים של השופט/ת.

3.המנחה/ים והסטודנט/ית צריכים למלא את הטופס הזה. "טופס הצעת תכנית לעבודת מחקר"

4.המנחה או המחלקה (בהתאם לנוהל המחלקתי) ישלחו את טופס חוו"ד להצעת מחקר לתואר שני" ישירות לשופט . הטופס צריך להיות מוגש במלואו עם כלל החתימות.

5. במידה והשופט/ת ממליץ/ה על תיקונים בהצעת המחקר, על הסטודנט/ית להתייחס לתיקונים בהצעת מחקר עדכנית ובמקביל לפרט את התייחסותו/ה והתיקונים שבוצעו ב"טופס תיקונים להצעת מחקר" הטופס צריך להיות חתום ע"י המנחה/ים והסטודנט/ית.

6. לאחר שההטפסים מוכנים וחתומים יש לשלוח לדוא"ל המחלקתי את :

א. קובץ הצעת המחקר סופית/מתוקנת.

ב. טופס הצעת תכנית לעבודת מחקר, טופס חוו"ד להצעת מחקר ובמידת הצורך טופס תיקונים חתומים.

ג. יש לציין את השםהמלא של השופט/ת, המוסד אליו משתייך/ת ודרגה נוכחית.

 

 

הגנה על התיזה והגשת התיזה

 

יש לתאם מועד  להגנה על התזה רק לאחר שתיק הסטודנט/ית נבדק במחלקה. תודה רבה!

בהגנה על התזה צריכים להשתתף לפחות שלושה חברי ועדה. בתום ההגנה יש למלא, לחתום ולהעביר למזכירות המחלקה את הטפסים שלהלן:

1. טופס לשופט/ת - טופס מספר 1

2. טפסים למנחה - טופס מספר 2  

3. טופס ליו"ר הועדה - טופס מספר 3- טופס זה יחתם על ידי שלושת חברי הועדה וטופס מספר 4

4.  על הסטודנט/ית לשלוח לדוא"ל:  tamar.vakil@biu.ac.il :

א. העתק אלקטרוני של התיזה ורק לאחר שנשלח ונבדק ע"י הספרנית המחלקתית.     

ב. את טופס ההצהרה לספריה ואת טופס הנגישות  מלאים וחתומים.

ג. מכתב מטעם מזכירות המחלקה שמאשר את הגשת התיזה.

5. על הסטודנט/ית לפנות למחלקה בבקשה להכין מכתב סיום חובות חתום על ידי ראש המחלקה שיועבר לתיק הדיגיטלי.

 

הכרה בלימודים קודמים

יש למלא במערכת האנבר בקשה להכרה או הכללה של לימודים קודמים בגין.קורסים עודפים שנלקחו במסגרת תארים אקדמיים קודמים וקיבלו אישור מהרכז האקדמי  לפיו יוכרו במסגרת לימודי התואר השני בקשות אלו ניתן להגיש רק לאחר קבלה למחלקה ותשלום שובר המקדמה.

 

 חופשה,הפסקה וחידוש לימודים

אם הנך מעוניין/נת בחופשה מלימודים, בשנה"ל הנוכחי, ויודע שתשוב בשנה"ל הבא נא למלא בקשה לחופשה מלימודים. במידה והחופשה תאושר, תקבל/י בשנה"ל עוקב, שובר תשלום מקדמה אוטומטי מבלי לבקש חידוש לימודים

אם מסיבה מסויימת הינך נאלץ/ת להפסיק את לימודיך ואינך יודע/ת /חושב/ת שתשובי בשנה הבאה נא לשלוח לגב' מיכל גלעדי פנייה בדוא"ל:  ma.office@biu.ac.il הכוללת: שם מלא, מספר זיהוי ואת הסיבה להפסקה

יש למלא בקשה לחידוש לימודים דרך מערכת האנבר. בכל קושי ניתן ליצור קשר עם מוקד המידע  *9392

טפסים לתואר שני

טופס שינוי סטטוס/מעמד

בקשה להגשת עבודה באיחור

טופס שינוי מסלול

בקשה להארכה  מוגש במקרים הבאים: בקשות להארכה בהגשת הצעת המחקר ו\או התיזה ובמקרה שצריך הארכה במילוי תנאים כגון סיום תואר ראשון או השלמות.

טפסים נוספים ניתן למצוא כאן: https://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2-forms.html

 

תואר שלישי

הצעת המחקר

1. כל הצעת מחקר צריכה להבדק ע"י שני שופטים, אחד מתוך המוסד ואחד מחוצה לו. את רשימת הבודקים כולל שם מלא ודרגה, יש לשלוח למזכירות המחלקה לפני ששולחים אליהם את הצעת המחקר.

2. במידה והשופט לא מלמד באוניברסיטה בארץ (מלמד במכללה או מוסד אקדמי בחו"ל), נא לשלוח למחלקה קורות חיים מעודכנים שלהם כולל דרגתם הנוכחית.

3. מנחים- נא למלא טופס למנחה

4. שופטים- נא למלא טופס לשופט

 

דיסרטציה

דיסרטציות ביחד עם טפסים נלווים יש לשלוח ישירות לתואר שלישי אל: aviya.segal@biu.ac.il

בחירת שופטים ושליחתם לתואר שלישי

יש לבחור שלושה שופטים מתוך המחלקה ושלושה שופטים מחוץ למחלקה. נא למלא את טופס מספר 2 למטה ולהזין את כל המידע בנוגע לשופטים. במידה ואין שלושה מתוך המחלקה, נא לשלוח רשימה של חמישה שופטים לפחות עם הסבר מדוע הרשימה אינה כנדרש. במידה והשופט לא מלמד באוניברסיטה בארץ (מלמד במכללה או מוסד אקדמי בחו"ל), נא לשלוח למחלקה קורות חיים מעודכנים שלהם כולל דרגתם הנוכחית.

הגשת הדיסרטציה

1. נא להגיש קובץ דיגיטלי של הדיסרטציה

2. נא להכין דף פתיחה נפרד בעברית

3. נא להכין דף פתיחה נפרד באנגלית

4. טפסים למנחה-טופס מספר1  ו טופס מספר 2 

5. טופס לתלמיד כולל הנחיות 

כאמור: את כל אלו נא לשלוח ישירות לתואר שלישי ולכתב את המחלקה.

טפסי תואר שלישי

טופס לתלמיד במקרים הבאים: בקשה להארכה בהגשת הצעת המחקר או הדיסרטציה, או בקשה להארכה בהשלמת תנאים.

 טופס ההתקדמות במחקר