Tell a Friend

חדש! מערכת השעות לשנה"ל תשפ"א (לא סופי)

להלן מערכת השעות (לא סופית) לשנת הלימודים תשפ"א:

שימו לב: המערכת עדיין אינה סופית ועשויים לחול בה שינויים. בכל שאלה ניתן לפנות אל יועצי המגמות ולמזכירות המחלקה.

Last Updated Date : 01/07/2020